منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

flower 12

 

   

فصل اول: کرامت

1-    کرامت بشری

2-   حق حیات

3-   حق تمامیت فردی

4-   ممنوعیت شکنجه، مجازات یا رفتار‌های غیر انسانی تحقیر آمیز

5-   ممنوعیت بردگی و کار اجباری

   

فصل دوم: آزادی ها

1-   حق آزادی و امنیت

2-   احترام به زندگی شخصی و خانوادگی

3-   حفاظت از اطلاعات شخصی

4-   حق ازدواج و تشکیل خانواده

5-   آزادی اندیشه، وجدان و مذهب

6-   آزادی بیان و اطلاعات

7-   آزادی تجمع و تشکل

8-   آزادی هنری و علمی

9-   حق آموزش

10-   آزادی اشتغال و حق کار

11-   آزادی تجارت

12-   حق مالکیت

13-   حق پناهندگی

14-   حمایت در زمان دور کردن، استرداد و اخراج

   

فصل سوم: برابری

1-   تساوی در برابر قانون

2-   عدم تبعیض

3-   تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی

4-   برابری زنان و مردان

5-   حقوق کودک

6-   حقوق سالمندان

7-   حق جذب معلولان

   

فصل چهارم: همبستگی

1-   حق کارگران در دستیابی به اطلاعات و مشورت در امور کاری

2-   حق مذاکره و اقدام دسته جمعی

3-   حق دسترسی به خدمات کاریابی

4-   حمایت در زمان اخراج غیر موجه

5-   شرایط کار مناسب و منصفانه

6-   ممنوعیت کار کودکان و حمایت از نوجوانان در زمان کار

7-   زندگی خانوادگی و شغلی

8-   تامین و مساعدت اجتماعی

9-   مراقبت‌های بهداشتی

10-   دسترسی به خدمات عمومی اقتصادی

11-   حفاظت از محیط زیست

12-   حمایت از مصرف کنندگان

   

فصل پنجم: شهروندی

1-   حق رای دادن و کاندیدا شدن در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپایی

2-   رای دادن و کاندیدا شدن در انتخابات شهرداریها

3-   حق بهره مندی از خدمات اداری مطلوب

4-   حق دسترسی به اسناد

5-   میانجیگر

6-   حق شکایت

7-   آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه

8-   حق دیپلماتیکی و کنسولی

   

فصل ششم: عدالت

1-   حق برخورداری از جبران خسارت موثر و محاکمه عادلانه

2-   اصل قانونی بودن و اصل تناسب جرم و مجازات

3-   حق عدم محاکمه و مجازات مجدد کیفری به خاطر ارتکاب جرم واحد

   

فصل هفتم: مقررات عمومی حاکم بر تفسیر و اجرای منشور

1-   حیطه‌ی اجرایی

2-   دامنه‌ی شمول و تفسیر حقوق و اصول

3-   میزان حمایت

4-   منع سوء استفاده از حقوق

  

logo test

ارتباط با ما