کتاب مکاتبات محمود اول [عثمانی] و نادر شاه [افشار]

flower 12
 

کتاب حاضر شامل 71 سند درباره روابط ایران و عثمانی در دوره نادرشاه و مشتمل بر مکاتباتی میان پادشاه ایران و عثمانی است که توسط اداره آرشیو عثمانی وابسته به ریاست جمهوری ترکیه منتشر شده است.

این مکاتبات از زبان ترکی عثمانی به ترکی استانبولی امروزین ترجمه شده است.

همچنین عنوان‌ نامه‌ها و نیز چکیده هر نامه به زبان فارسی نیز درج شده است. مذاکرات متعدد میان دولت‌های ایران و عثمانی، گفتگوها درباره پذیرش یا عدم پذیرش مذهب شیعه به عنوان مذهب پنجم در اسلام، مسئله حج‌گزاری ایرانیان و تعیین سرنوشت برای مذهب رسمی در ایران از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این مکاتبات مشاهده می‌شود.

   

این کتاب را می توانید از اینجا دریافت کنید.

   


I. Mahmud - Nadir Şah mektuplaşmaları: 3 Numaralı Name - i Hümayun Defteri, İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2014,367 s.

logo test

ارتباط با ما